Mededeling betreffende het lidmaatschap VBEGP en de Belgische regelgeving rond psychotherapie 

Dit onderwerp werd besproken op de ALV van 24/02/2024

  1. Advies inzake de interpretatie van de wetgeving op vlak van de uitoefening van de psychotherapie – 12/02/2024  

De bestuursraad VBEGP stelde de vraag aan ARCAS Law – een advocatenkantoor gespecialiseerd in de wetgeving gezondheidszorg –  naar een gefundeerd advies met betrekking tot de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen (verder aangeduid met ‘wet op de GGZ-beroepen’). Deze is op 1 september 2016 in voege getreden. Deze wet brengt voorts een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. We stelden een vraag naar ARCAS Law betreffende de interpretatie van categorie 3 van de overgangsmaatregelen. 

Wie komt wel én wie komt niet in aanmerking voor deze overgangsmaatregel?

Zij gaven ons het volgende advies:

Komen wél in aanmerking voor de regeling ‘verworven rechten’ (en mogen de psychotherapie wel uitoefenen):

 – Studenten die zich voor het eerst hebben ingeschreven voor de opleiding (basisopleiding of psychotherapie) op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017. 

– Studenten die zich vóór 1 september 2016 (in academiejaar 2014-2015) al hadden ingeschreven voor de opleiding (basisopleiding of psychotherapie) maar waarvan de opleiding lopende was op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017. 

Komen niet in aanmerking voor de regeling ‘verworven rechten’ (en mogen de psychotherapie niet uitoefenen): Personen die al geruime tijd vóór 1 september 2016 de basisopleiding gevolgd en voltooid hadden en die vanaf het academiejaar 2017-2018 nog aan de opleiding psychotherapie wilden of zouden willen beginnen. 

Zij baseren zich hierover op de bedoeling van de wetgever die kan blijken uit de parlementaire voorbereidingen: personen die de psychotherapie beoefenden of concreet ambieerden op 01/09/2016, bleven in de mogelijkheid om dit te doen, tegelijk wordt ook de kwaliteit van de psychotherapie verzekerd, wat uiteindelijk de bedoeling van de wet was.

  1. Lidmaatschap VBEGP en de Belgische regelgeving rond psychotherapie

Het is van bij het begin de bedoeling van de VBEGP geweest om de Vlaamse (Belgische) gestalttherapeuten te vertegenwoordigen die gemachtigd zijn om in België de psychotherapie te beoefenen én die NVAGT-gecertificeerd zijn. 

Sinds 01/09/2016 is de wettelijke beoefening van de psychotherapie van kracht en  willen we,  als beroepsvereniging, ook helderheid creëren rond  het lidmaatschap van onze organisatie. 

Info hierover vind je terug op onze website VBEGP onder “ledenpagina” ->  “lidmaatschap”:

  • Alle leden van de VBEGP zijn ook lid van de NVAGT.
  • De VBEGP kent 2 soorten lidmaatschap:
  1. Leden: Vlaamse NVAGT-gecertificeerde leden die ook wettelijk gemachtigd zijn om in België de psychotherapie te beoefenen. Deze kandidaat-leden kunnen hun lidmaatschap aanvragen bij de eerste registratie als gestalttherapeut bij de NVAGT. Bestaande NVAGT-leden kunnen hun lidmaatschap aanvragen via de website NVAGT (mijn VBEGP-dossier).  Kandidaat-leden dienen aanvaard te worden door het VBEGP- bestuur.
  2. Toegetreden leden: Dit zijn NVAGT-studentleden, NVAGT-nestor leden, NVAGT- netwerkleden, NVAGT-gecertificeerde Gestalttherapeuten die niet voldoen aan de wettelijke Belgische vereisten om de psychotherapie te mogen uitoefenen. Deze kandidaat-toegetreden leden kunnen een aanvraag doen op de Algemene Vergadering of kunnen zich kandidaat stellen via de website NVAGT (mijn VBEGP- dossier). Deze toegetreden leden dienen aanvaard te worden door de algemene vergadering. Zij kunnen de algemene vergaderingen bijwonen maar hebben geen stemrecht.

3. Conclusie lidmaatschap VBEGP

  1. Bijgevolg kunnen Belgische NVAGT-leden die niet in aanmerking komen voor de ‘Verworven rechten’ van de overgangsmaatregelen inzake beoefening van de psychotherapie, enkel toegetreden lid zijn van de VBEGP. 
  2. Bijgevolg kunnen Belgische NVAGT-leden die vallen onder het arrest*, en dus vóór 1 september 2016 de psychotherapie al beoefenden, lid zijn van de VBEGP.

*Arrest: Een reeks uitspraken van het Grondwettelijk Hof (1, 2, 3) heeft tot gevolg dat ieder die vóór 1 september 2016 de psychotherapie beoefende, deze activiteit voorlopig toch kan verder zetten ook al voldoet hij niet aan de voorwaarden van deze wet, tenzij – of tot – de wetgever maatregelen neemt om deze ‘ongrondwettelijke situatie’ te herstellen.

We begrijpen dat dit een complexe materie is en dat dit vragen kan oproepen. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om een mail te sturen naar lidmaatschap@vbegp.be  

Vriendelijke groeten namens het VBEGP- bestuur

Laat een reactie achter