Berichten Publiek

Iedereen kan deze berichten lezen.

Mededeling betreffende het lidmaatschap VBEGP en de Belgische regelgeving rond psychotherapie 

Dit onderwerp werd besproken op de ALV van 24/02/2024

  1. Advies inzake de interpretatie van de wetgeving op vlak van de uitoefening van de psychotherapie – 12/02/2024  

De bestuursraad VBEGP stelde de vraag aan ARCAS Law – een advocatenkantoor gespecialiseerd in de wetgeving gezondheidszorg –  naar een gefundeerd advies met betrekking tot de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen (verder aangeduid met ‘wet op de GGZ-beroepen’). Deze is op 1 september 2016 in voege getreden. Deze wet brengt voorts een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. We stelden een vraag naar ARCAS Law betreffende de interpretatie van categorie 3 van de overgangsmaatregelen. 

Wie komt wel én wie komt niet in aanmerking voor deze overgangsmaatregel?

Zij gaven ons het volgende advies:

Komen wél in aanmerking voor de regeling ‘verworven rechten’ (en mogen de psychotherapie wel uitoefenen):

 – Studenten die zich voor het eerst hebben ingeschreven voor de opleiding (basisopleiding of psychotherapie) op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017. 

– Studenten die zich vóór 1 september 2016 (in academiejaar 2014-2015) al hadden ingeschreven voor de opleiding (basisopleiding of psychotherapie) maar waarvan de opleiding lopende was op 1 september 2016 of tijdens het academiejaar 2016-2017. 

Komen niet in aanmerking voor de regeling ‘verworven rechten’ (en mogen de psychotherapie niet uitoefenen): Personen die al geruime tijd vóór 1 september 2016 de basisopleiding gevolgd en voltooid hadden en die vanaf het academiejaar 2017-2018 nog aan de opleiding psychotherapie wilden of zouden willen beginnen. 

Zij baseren zich hierover op de bedoeling van de wetgever die kan blijken uit de parlementaire voorbereidingen: personen die de psychotherapie beoefenden of concreet ambieerden op 01/09/2016, bleven in de mogelijkheid om dit te doen, tegelijk wordt ook de kwaliteit van de psychotherapie verzekerd, wat uiteindelijk de bedoeling van de wet was.

  1. Lidmaatschap VBEGP en de Belgische regelgeving rond psychotherapie

Het is van bij het begin de bedoeling van de VBEGP geweest om de Vlaamse (Belgische) gestalttherapeuten te vertegenwoordigen die gemachtigd zijn om in België de psychotherapie te beoefenen én die NVAGT-gecertificeerd zijn. 

Sinds 01/09/2016 is de wettelijke beoefening van de psychotherapie van kracht en  willen we,  als beroepsvereniging, ook helderheid creëren rond  het lidmaatschap van onze organisatie. 

Info hierover vind je terug op onze website VBEGP onder “ledenpagina” ->  “lidmaatschap”:

  • Alle leden van de VBEGP zijn ook lid van de NVAGT.
  • De VBEGP kent 2 soorten lidmaatschap:
  1. Leden: Vlaamse NVAGT-gecertificeerde leden die ook wettelijk gemachtigd zijn om in België de psychotherapie te beoefenen. Deze kandidaat-leden kunnen hun lidmaatschap aanvragen bij de eerste registratie als gestalttherapeut bij de NVAGT. Bestaande NVAGT-leden kunnen hun lidmaatschap aanvragen via de website NVAGT (mijn VBEGP-dossier).  Kandidaat-leden dienen aanvaard te worden door het VBEGP- bestuur.
  2. Toegetreden leden: Dit zijn NVAGT-studentleden, NVAGT-nestor leden, NVAGT- netwerkleden, NVAGT-gecertificeerde Gestalttherapeuten die niet voldoen aan de wettelijke Belgische vereisten om de psychotherapie te mogen uitoefenen. Deze kandidaat-toegetreden leden kunnen een aanvraag doen op de Algemene Vergadering of kunnen zich kandidaat stellen via de website NVAGT (mijn VBEGP- dossier). Deze toegetreden leden dienen aanvaard te worden door de algemene vergadering. Zij kunnen de algemene vergaderingen bijwonen maar hebben geen stemrecht.

3. Conclusie lidmaatschap VBEGP

  1. Bijgevolg kunnen Belgische NVAGT-leden die niet in aanmerking komen voor de ‘Verworven rechten’ van de overgangsmaatregelen inzake beoefening van de psychotherapie, enkel toegetreden lid zijn van de VBEGP. 
  2. Bijgevolg kunnen Belgische NVAGT-leden die vallen onder het arrest*, en dus vóór 1 september 2016 de psychotherapie al beoefenden, lid zijn van de VBEGP.

*Arrest: Een reeks uitspraken van het Grondwettelijk Hof (1, 2, 3) heeft tot gevolg dat ieder die vóór 1 september 2016 de psychotherapie beoefende, deze activiteit voorlopig toch kan verder zetten ook al voldoet hij niet aan de voorwaarden van deze wet, tenzij – of tot – de wetgever maatregelen neemt om deze ‘ongrondwettelijke situatie’ te herstellen.

We begrijpen dat dit een complexe materie is en dat dit vragen kan oproepen. 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om een mail te sturen naar lidmaatschap@vbegp.be  

Vriendelijke groeten namens het VBEGP- bestuur

In memoriam Georges Lambrechts (17/05/1928-03/01/2024)

Geraakt, ontroerd kom ik thuis van de afscheidsdienst van Georges Lambrechts op 12 januari in Diest. Er waren veel aanwezigen en de verschillende sprekers zijn eensgezind: we nemen hier afscheid van een fijne, humorrijke, liefdevolle mens die sporen nalaat, in de gestaltgemeenschap en daarbuiten… In naam van de collega’s nemen Riane Malfait en Dirk Clement het woord: “Je was een denker, bezieler, schrijver en je hebt die talenten met gedrevenheid ingezet om Gestalt in de wereld te zetten. We zijn met velen, studenten en collega’s, die nog steeds door jou geïnspireerd worden in ons vak. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Via de gestaltflash deelde Luc Declercq zijn herinneringen aan Georges met wie hij vaak de zoektocht naar de Graal begeleidde: “Ik herinner mij hoe fantastisch het was om onder Georges zijn hoede te mogen zoeken naar mijn eigen weg en mijn Graal. Het was heerlijk te mogen ontdekken dat je gezien kan worden in je onvolmaaktheden zonder afgewezen worden. Niet dat hij in geen franse colère kon schieten, maar de mildheid achteraf was neerkomen op een bed bedekt met engelenhaar… Dit alles vangen in therapeutische programma’s en in een opleiding was een grote kwaliteit van Georges.”

Voor zijn IVC schrijft hij “Het eigen gezicht van de Gestalttherapie” dat door het IVC in 1994 in eigen beheer wordt uitgegeven.

De betekenis van Georges voor Gestalttherapie in onze lage landen kan niet worden overschat. Ik heb het geluk Georges voor het eerst te ontmoeten als begeleider van een cursus Lichaamsexpressie in een “doe-cursus” die doorgaat in de abdij van Averbode.  Zijn ongegeneerd zichzelf zijn zonder daarmee de grenzen van anderen te forceren is ook daar al een kwaliteit die blijvende indruk op me maakt. Het moet in het jaar 1975 of 1976 geweest zijn dat mijn zoektocht naar mezelf met die cursus begon. Later lees ik zijn boek: “Je lichaam als kans: lichamelijke ekspressie als verruiming van de seksuele opvoeding”.   Een voor die tijd, en voor mij in die tijd, revolutionair boek. 

Het is de tijd dat ook Bruno-Paul De Roeck zijn “Eenvoudige kennismaking met Gestalt-therapie: Gras onder mijn voeten” (1975) publiceert, een boekje dat mij aan de opleiding tot gestalttherapeut doet beginnen, toen (1979) nog in Bellegem bij Trees Deturck op haar zolder.  Volgens mij was Georges er één of twee jaar eerder aan begonnen op diezelfde zolder. 

Georges doet na zijn opleiding theologie een opleiding Familiale en seksuologische wetenschappen, krijgt een relatie met Roosje Yserbyt en verlaat als priester de kerk.  Roosje sterft veel te vroeg in 1996 en om zijn rouw vorm te geven en om haar te eren publiceert Georges in 1998, op basis van Roosjes verhandeling ter afsluiting van haar studie Familiale en Seksuologische Wetenschappen (1983) “In staat van orgasme”, waarin het gedachtegoed van Wilhelm Reich en zijn invloed op de psychotherapie wordt onderzocht. In zijn voorwoord schrijft Georges Wollants dat Reichs verdienste in de eerste plaats gaat om het concentreren van de aandacht op het lichaam en op “‘gewaar te zijn’ hoe en waar het lichaam vleesgeworden getuige is van de wisselwerking tussen persoon en wereld”.  Die gerichtheid op wisselwerking tussen persoon en wereld hebben de twee Georges al eerder, samen met Daan van Praag, gedreven tot een eerste samenwerking tussen hun drie opleidingsinstituten, die resulteert in het tijdschrift voor gestalttherapie: “GESTALT”.   Ze publiceren in 1994 hun eerste jaargang. Op grond van waardering voor het verschillend zijn, groeit een echte vriendschap. Ze vinden support bij elkaar om dit tijdschrift te dragen maar ook om de basis te leggen voor het ontstaan van de NVAGT. In 1996, bij het einde van het tweede Vlaams-Nederlandse congres, doet Daan van Praag een oproep tot de instituten om op te houden ‘met het concurrentiële en conflictueuze gedoe met elkaar en gewoon aan tafel te gaan zitten, contact te maken en projecties terug te nemen ‘.  “De Koepel” brengt overleg tussen verschillende opleidingsinstituten op gang en resulteert in 1999 tot het stichten van de NVAGT.  

Samen met Daan werkt Georges Lambrechts hard aan het schrijven van een beroepscode.  Omdat gestalttherapeuten met een strikte code veel moeite hebben creëert de kamer voor ethische vraagstukken van de NVAGT voor het eerst de functie van vertrouwenspersoon. Deze krijgt bij een klacht de functie om te onderzoeken of de gestokte dialoog niet opnieuw in beweging kan worden gebracht.

Ondertussen werkt Georges Lambrechts aan zijn standaardwerk voor gestalttherapeuten: “De gestalttherapie tussen toen en straks”.  In 2001 verschijnt een eerste versie die in 2003 al wordt heruitgegeven in een volledig verbeterde editie.  “De wisselwerking van persoon en omgeving wordt hier consequent als uitgangspunt genomen bij het bekijken en onderzoeken van ontwikkelingsprocessen en therapeutische processen.”  Het boek wordt een handboek voor studenten in opleiding en voor iedereen die een grondige kennis van gestalttherapie zoekt.

In 2005 wordt Georges Lambrechts niet meer vermeld als redacteur van het Tijdschrift voor Gestalttherapie. Hij brengt in 2008 (Georges wordt dan 80) nog wel “De gestalttherapeut in zijn spiegel”.  “Na zijn standaardwerk ‘De gestalttherapie tussen nu en straks’ wilde hij zijn eigen leerschool niet onthouden aan jongere therapeuten”, zo bespreekt Georges Wollants dit boek in de vijftiende jaargang van het tijdschrift voor Gestalttherapie. 

Georges Lambrechts heeft het schrijven nooit opgegeven.  Volgens een getuigenis van zijn goede vriend Francis op de afscheidsdienst is Georges steeds blijven denken en schrijven.

Meer dan 20 jaar was Hilde bij Georges liefdevol aanwezig, alert en ten dienste. Tot zijn laatste uur was ze hem nabij.

In de uitvaart werd ook zichtbaar hoe Georges in die periode ook een ‘familieman’ was.

Wat me nu, Georges herinnerend, vooral bijblijft is zijn foto waarin hij mild glimlachend ons allen toewuift.  Hij lijkt te zeggen: “dag allemaal, ik ben vertrokken, maar volgen jullie echt je eigen pad verder.  Eigenheid is een belangrijk goed maar wees ook mild voor elkaar en waardeer de verschillen.”

Bedankt Georges.  Je blijft in onze memorie een lichtend voorbeeld.

Jan Lens

PUBLICATIES:

Lambrechts G. (1994), Het eigen gezicht van de Gestalttherapie,          Kortrijk, I.V.C.

Lambrechts G. (1975), Je lichaam als kans, Kalmthout, Peckmans.

Roeck de, Bruno-Paul, Gras onder mijn voeten, Haarlem, De Toorts.

Yserbyt R. & Lambrechts G.(1998), In staat van orgasme, Brussel, VUBPress

Lambrechts G. (2001) De gestalttherapie tussen nu en straks, Berchem, EPO.

Lambrechts G. (2003) De gestalttherapie tussen nu en straks, herwerkte uitgave, Berchem, EPO.

Lambrechts G.(2008) De gestalttherapeut in zijn spiegel, Berchem, EPO.

GESTALT (1994-2009) Tijdschrift voor gestalttheapie, Turnhout-Amsterdam

NVAGT Gestalt Congres “De weelde van ongemak”

Vrijdag 4 oktober 2024, zaterdag 5 oktober 2024, zondag 6 oktober 2024

Voor alle informatie en inschrijving:

https://www.nvagt-gestalt.org/actueel/bijeenkomsten/agenda-detail/15/nvagt-gestalt-congres-de-weelde-van-ongemak

We leven in een wereld, waarin het ongemak ons aan alle kanten omringt en of we het willen of niet, we zijn zelf deel van het ongemak en wellicht dragen we zelfs wel bij aan al het ongemak.

Op wereld niveau zien we de ene crisis na de andere opduiken en het lijkt haast onmogelijk om deze crises tot een goed einde te brengen.

In ons eigen Gestaltveld zien we op meerdere plaatsen crises en ook daar lijkt het soms een onmogelijke opgave om er mee om te gaan, terwijl Gestalt therapeuten, coaches, supervisoren en trainers toch de experts zijn in contact, experts in het omgaan met de impasse (?) ……

In ons werk als therapeut of coach komen we ook in aanraking met en zijn we onderdeel van het ongemak. We zijn getuige van en/of betrokken bij mensen die zelfs ten onder gaan aan het ongemak.

En meerdere van ons kampen wellicht ook in hun eigen leven met ongemak en ook daar zal het niet altijd eenvoudig zijn, om er mee om te gaan.

Toch denken wij als congrescommissie dat wij als Gestalt professionals bij uitstek kwaliteiten in huis hebben om bij het ongemak te blijven en er mee om te gaan.

De Gestalt benadering heeft de kracht in zich om stil te blijven staan bij het ongemak en de moed om het ongemak fundamenteel aan te gaan, soms tegen alle gevestigde waarden en normen in.

Wij willen dan ook graag met jullie verkennen, hoe wij – door terug te gaan naar onze wortels zoals de Gestalt filosofie, het sociale engagement en activisme en het anarchisme –  een bijdrage kunnen leveren om juist het ongemak aan te gaan en het te laten evolueren tot een vruchtbare leegte of wellicht een vruchtbare chaos van waaruit een fundamentele verandering kan ontstaan.

De vraag is dan ook: Passen we ons als Gestalt professionals aan, aan de gevestigde zorgsystemen en blijven we meedoen met in het dal pleisters plakken of zijn we bereid op te staan voor wat we werkelijk te bieden hebben? En wat hebben we dan precies te bieden?

Ongemak
In aanloop naar het congres hebben we leden gevraagd om middels een korte video of middels een tekst hun ervaring met, of visie op, het thema “De weelde van het ongemak” met ons te delen.
Op deze pagina tref je deze video’s en teksten aan.

Wij streven er naar om elke week een nieuwe video en/of tekst te plaatsen.
Mocht je zelf ook interesse hebben om een interview te geven, geef je dan op via fjmeul@gmail.com

Aanmelden?
Inschrijving is op basis van volgorde van aanmelding. Aanmelden kan t/m 1 oktober 2024. Je ontvangt dan een bevestiging van je deelname en de factuur. Indien je je inschrijft tijdens de periode van het “vroege inschrijving” tarief maar de betaling wordt ná het verstrijken van de deadline van dit tarief ontvangen, dan wordt automatisch het hogere, actuele tarief doorbelast en verrekend. 

Je deelname is definitief als de kosten binnen de betalingsdeadline betaald zijn.

Deelnemersprijzen:

Trainees, studentenLeden NVAGT*Niet-leden NVAGT
t/m 31 dec 2023€ 185€ 210€ 255
1 jan t/m 15 maart 2024€ 220€ 255€ 295
vanaf 16 maart 2024€ 250€ 285€ 325
Diner€ 42,50€ 42,50€ 42,50

* Leden kunnen zich alleen aanmelden door in te loggen met hun NVAGT-account (kies niet voor ‘account aanmaken’). Dit account is actief na het aanmaken van een profiel. Informatie over het activeren van een account hebben alle leden per e-mail ontvangen van het NVAGT-secretariaat.
Deelnemers die zich foutief aanmelden voor een niet-leden tarief krijgen dit tarief automatisch gefactureerd en dit wordt niet gecrediteerd.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annuleren van deelname vindt er geen restitutie plaats. Wel is het mogelijk om de registratie over te dragen aan iemand anders. Stuur hiervoor een email aan info@nvagt.eu. 

Overnachting
Overnachtingen zijn niet inbegrepen in het programma en dus ook niet in de prijs van het congres. Boek daarom zelf tijdig je slaapgelegenheid.

Punten nascholing NVAGT
Dit congres levert 15 nascholingspunten op, je ontvangt hiervoor na deelname een certificaat  van de NVAGT.

Congrescommissie
Marten Bos
Dalida Sadat
Fatia Bali
Els Boumans
Marga van Blanken
Carla van Kerkhof
Jack van Liesdonk
Frans Meulmeester

Sprekers:

Francesetti (Gianni)

Helberg (Glenn)

Opleiding: Kennismaking met de gestaltbenadering binnen psychotherapie & counseling

Home

Praktische info

WANNEER

23 feb 2024

Deze dag gaat ook door in Mechelen op 23 maart 2024.

TIJDSTIP

Van 9u30 tot 16u30

BEGELEIDING

Katrien Bockelandt

LOCATIE

Minister Vanden Peereboomlaan 27
8500 Kortrijk
België

OPLEIDINGSPRIJS

€ 50.00

Wie deze dag volgt en beslist zich in te schrijven voor het postgraduaat gestaltpsychotherapie of de 2-jarige opleiding tot experiëntieel gestaltcounselor krijgt het inschrijvingsgeld van deze dag terug. 

NVAGT/EAGT-UREN: 6

Link:

https://www.ivc.be/kalender/kennismaking-met-de-gestaltbenadering-binnen-psychotherapie-counseling