Vereniging

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VBEGP vzw, verenigt de gecertificeerde gestaltpsychotherapeuten in Vlaanderen.

De VBEGP vzw is als volgt georganiseerd:

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en bepaalt de koers van de VBEGP vzw. De Algemene Vergadering heeft een bestuur aangesteld dat zorgt voor de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur

De bestuursleden zijn:

  •       Mia van der Veken : algemeen bestuur, voorzitter
  •       Claude Vandevoorde: ondervoorzitter
  •       Anne Willaert: penningmeester
  •       Geert Vanherzeele: secretaris
  •       Els Raskin: bestuurslid
  •       Katia Morel: bestuurslid

Leden

Statutair kent de VBEGP vzw effectieve en toegetreden leden.

Effectieve leden zijn, volgens de statuten, ‘natuurlijke personen die voldoen aan kwaliteitsnormen en als zodanig gecertificeerd lid zijn van de vereniging “Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie” met zetel te Almere (Nederland) én op het aanmeldingsformulier bij deze vereniging naar Nederlands recht aangeduid hebben tevens lid te willen worden van de VBEGP vzw’

Toegetreden leden zijn ‘leden van de vereniging “Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie” die op hun aanmeldingsformulier bij deze vereniging naar Nederlands recht aangeduid hebben tevens lid te willen worden van NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw, doch (nog) niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen om gecertificeerd te worden.’

Lid worden

De NVAGT zorgt voor de erkenning als lid. Kijk hiervoor op de pagina ‘Lidmaatschap‘ op de site van de NVAGT.

VBEGP vzw waarborg voor kwaliteit en professionaliteit

Het lidmaatschap van de VBEGP vzw garandeert de kwaliteit en de professionaliteit van de aangesloten leden. Gestaltpsychotherapeuten kunnen ingeschreven worden in het register van deze beroepsvereniging wanneer ze aan de kwaliteitseisen van de NVAGT voldoen.

De Certificeringskamer ziet erop toe dat alle ingeschreven psychotherapeuten voldoende gekwalificeerd zijn en elke vijf jaar een herregistratieprocedure doorlopen.

Gestaltpsychotherapeuten die aan deze eisen voldoen worden ook automatisch ‘full member’ van de European Association of Gestalttherapy (EAGT).

Ethische code VBEGP vzw

Gecertificeerde psychotherapeuten zijn verplicht om zich te houden aan de beroepscode van de VBEGP vzw

Deze code  is een neerslag van gemeenschappelijk gedeelde opvattingen omtrent de correcte uitoefening van het beroep. Deze code houdt een aantal algemene principes in zoals verantwoordelijkheid, respect, integriteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Deze principes liggen ook aan de basis van de gestaltpsychotherapie.

Het doel van de code is de kwaliteit van het gestalttherapeutisch handelen inzichtelijk en toetsbaar te maken. Een uitgebreide klachtenprocedure vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de code. Bijzonder is daarnaast dat zowel de cliënt als de psychotherpeut al in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon kunnen consulteren. De gestaltpsychotherapeutische praktijk en theorie past zich voortdurend aan, waardoor ook de code mee-evolueert. Na vijf jaar wordt de code formeel herzien.

Federale ombudsdienst voor alle gezondheidszorgberoepen

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de ‘Rechten van de patiënt’. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. 

De persoon die meent dat de beroepsbeoefenaar één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft en daarover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, kan zich tot de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ wenden. (Indien het gaat om een beroepsbeoefenaar buiten het ziekenhuis.)

De wet op patiëntenrechten geldt voor zowel voor beroepsbeoefenaars met een WUG als met een niet-WUG. 

Meer informatie: https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-ombudsdienst-rechten-van-de-patient

Folder: https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten

VBEGP vzw, NVAGT en EAGT

Gecertificeerde gestaltpsychotherapeuten zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). De NVAGT is lid van de European Association for Gestalttherapy (EAGT).