2000-2013 NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw

Ontelbare vergaderingen over wat en hoe een “Gestaltkoepel” er best uit zou moeten zien, leiden op 19 maart 1999 tot de oprichting van de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) met maatschappelijk zetel in Almere (NL).

Op de eerste algemene ledenvergadering die op 23 juni 1999 plaatsvindt, houdt Luc Declercq een openingswoord:

“Ik wens het bestuur dat straks verkozen wordt veel succes en vooral daadkracht toe. De opgave is niet makkelijk. Groeipijnen zijn zeker te voorzien…. de nee-fase, puberteit en adolescentie komen er zeker aan. Als ik evenwel aan mijn eigen, nu volwassen kinderen denk en ze voor me zie, ben ik ontroerd en fier. Ik hoop dat we over enkele jaren ook fier kunnen zijn over de Gestaltkoepel, als een volwassen organisatie die genoeg verscheidenheid kan toelaten om te groeien (laat ons het stukje anarchie niet verliezen) en genoeg binding kan maken om de Gestaltvisie, waar we toch onze zin en betekenis uithalen, een waardige plek te geven in het maatschappelijk en psychotherapeutisch discours.”

De oprichting van de NVAGT heeft uiteraard gevolgen voor de Vlaamse Vereniging voor Gestalttherapie vzw. Op 12 oktober 2000 wordt de benaming gewijzigd in Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, Afdeling Vlaanderen vzw en worden de statuten aangepast.

De doelstellingen worden:

1. De kwaliteitsbevordering van haar leden:

– via organisatie van supervisie en intervisie

– via organisatie van bijscholing (ontmoetingsavonden, congresdag, workshops, …)

– via een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en inzichten

2. De belangenbehartiging van haar leden:

– via het contacteren en onderhandelen met de Belgische overheid met het doel wettelijk te worden erkend als experiëntiële psychotherapierichting

3. Het kenbaar maken en promoten van de Gestalttherapie in Vlaanderen

Een tijdelijke commissie met leden van de NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw en bestuursleden van het Gestaltnetwerk IVC wordt in het leven geroepen om wat beide verenigingen in het verleden opbouwden niet verloren te laten gaan. Zo werd de intervisiestructuur die het Gestaltnetwerk had uitgebouwd, verbreed naar alle leden en konden alle leden gebruikmaken van de groepsverzekering tegen beroepsrisico’s die voordien enkel voor de leden van het Gestaltnetwerk bestond. Op 15 oktober 2001 ging het Gestaltnetwerk IVC dan volledig op in de NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw.

Nadien vonden ook de afstudeerde gestalttherapeuten van het derde opleidingsinstituut in Vlaanderen MultidiMens aansluiting.

Met vereende krachten werd in Vlaanderen maximaal ingezet op ontmoeting via studiedagen waaronder drie op elkaar volgende studiedagen waarin agressie en Gestaltherapie werden uitgediept: Agressie, Conflict en Geweld (2006), Oog in oog: over onrecht, recht en herstel (2007) en Geveld door Geweld? De impact van ingrijpende gebeurtenissen op professionals die met mensen werken (2009). Daarnaast organiseerde NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw in de loop van de jaren heel wat ontmoetingsavonden.

Vanaf 2000 konden, dankzij de NVAGT, ook studiedagen samen met onze Nederlandse collega’s georganiseerd en gevolgd worden. NVAGT wordt immers uitgebouwd tot een volwaardige beroepsorganisatie.

Veel Vlaamse leden engageren zich in de verschillende organen van de NVAGT die meestal paritair (50 % Nederlanders – 50 % Vlamingen) samengesteld zijn: de Certificeringskamer, de Kamer voor Ethische Vraagstukken, het Bestuur, andere werkgroepen, enzovoort.

In 2011 wordt binnen de NVAGT gezocht naar nieuwe organisatievormen die professionaliteit en efficiciëntie nog kunnen verhogen. Dit resulteert in 2014 onder meer  tot de omvorming van Afdeling Vlaanderen tot VBEGP vzw.

volgende pagina: Gestaltopleidingen